bt毒蛋白,郁闷一个非常BT的毒,找都没法找。

郁闷一个非常BT的毒,找都没法找。 - 故障解答 - 电脑教程网

郁闷一个非常BT的毒,找都没法找。

日期:2006-10-14   荐:
.Ely910 真是崩溃了。这两天中了一个非常BT的毒,表现情况如下,系统启动后,每分钟就运行一个IEXPLORE.EXE我们的浏览器进程,但是看不到窗体,进程查看器里面可以看到。但是不知道这个IEXPLORE.EXE访问的网址,不过我用的卡巴斯基6.0能检测到IEXPLORE.EXE访问的网址的病毒。

这是进程表
avp.exe 528 C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
avp.exe 1200 C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
csrss.exe 632 C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
Explorer.EXE 1276 C:\WINDOWS\Explorer.EXE
GreenBrowser.exe 532 H:\Program Files\GreenBrowser\GreenBrowser.exe
lsass.exe 716 C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
mplayerc.exe 1400 C:\Program Files\Ringz Studio\Storm Codec\mplayerc.exe
nvsvc32.exe 1232 C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
PrcView.exe 1840 C:\Program Files\xunchi 工具箱\Tools\PrcView.exe
QQ.exe 244 H:\Program Files\Tencent\qq\QQ.exe
services.exe 704 C:\WINDOWS\system32\services.exe
smss.exe 552 C:\WINDOWS\System32\smss.exe
svchost.exe 864 C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
svchost.exe 912 C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
svchost.exe 976 C:\WINDOWS\System32\svchost.exe (www.dngz.net)版权所有
svchost.exe 1016 C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
taskmgr.exe 1324 C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
TIMPlatfrom.exe 1872 H:\Program Files\Tencent\qq\TIMPlatfrom.exe
winlogon.exe 660 C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

真是火死了。刚系统重装过,病毒不知道什么时候上来了,又有了这个问题了。无奈,只能改IEXPLORE.EXE文件名了。这样病毒就发作不了,真是郁闷啊。现在只能GreenBrowser上论坛。
还有运行msconfig如图,第3个选项去掉了,但是重新启动电脑了还是被勾上了。

有谁有这个问题啊,还是这个是最新的病毒。。。

我和你的问题一样~不过我是不停的往外蹦东东,说什么IE错误.关了还开,进程根本结束不了,哪位高手帮帮忙解决一下啊
事件 ID ( 1000 )的描述(在资源( Microsoft Internet Explorer )中)无法找到。本地计算机可能没有必要的注册信息或消息 DLL 文件来从远端计算机显示消息。部分事件包含了下列信息: iexplore.exe, 6.0.2800.1106, unknown, 0.0.0.0, 00139d3d.

小弟在这先谢了

安全模式下,杀毒,对注册表进行检查,对可疑项目进行删除。

先清空临时文件夹

我郁闷崩溃了。又重做了系统。目前还没有病毒发作。

和我同事地一样,好象是威金病毒,找个威金专杀看看

看不出什么问题,用SREngLOG扫个上来看

标签: